Упис у први разред

 

Од ове године родитељима/другим законским заступницима ће бити на располагању могућност да путем еУправе електронски поднесу пријаву/захтев за упис ученика у први разред средње школе, без доласка у школу. Свакако, ученици се могу уписати и доласком у школу, када је довољно да у папирном облику предају исправно попуњену пријаву за упис, док ће школа прибавити остале документе по службеној дужности у електронском облику коришћењем услуге еУпис.

Услуга ће бити доступна у периоду уписа у редовне школе и само за оне ученике који уписују редовна одељења. Услуга неће бити доступна за упис у специјалне, музичке, балетске и приватне школе.

Попуњавањем пријаве за упис ученика у средњу школу, родитељ/други законски заступник уноси податке који су школи неопходни за упис ученика у средњу школу. Унети подаци ће школи бити видљиви у оквиру услуге еУпис, а проверу потребних чињеница у складу са законом овлашћено лице ће спровести приступом постојећим евиденцијама по службеној дужности, на исти начин као и за ученика који ради уписа дође у школу. Уколико је упис успешан, родитељ ће бити обавештен о томе. Уколико упис није успешан родитељ се обавештава да је неопходно да се ради уписа обрати школи, када је потребно проверити све унете податке, као и податке који су дохваћени из службених евиденција, те отклонити недостатке и ученика уписати у школу. Напомињемо да су сви потребни документи за упис ученика у први разред средње школе дефинисани су Конкурсом.

 

 

 

Превентивне мере против ширења вируса COVID-19

 

Препоруке за превенцију COVID-19 у школској средини - Батут

Упутство о мерама заштите здравља ученика 

 

Мере заштите од вируса

Савети за спречавање ширења вируса

Поступак прања руку

 

 

 

 

Шифре образовних профила

 

BGSG MH 4B15S Техничар за обликовање намештаја и ентеријера
BGSG MH 4B01S Техничар за пејзажну архитектуру
BGSG MH 3B16S Столар
BGSG MH 3B17S Тапетар - декоратер
BGSG MH 4T11S Ликовни техничар

 Број бодова остварених при упису у претходне школске године

  

 

 Назив образовног профила

2017/2018.  

минимум

2018/2019.   

минимум

2019/2020.  

минимум

 Техничар за пејзажну архитектуру  61,40 58,44 57,66
 Техничар за обликовање намештаја и ентеријера      55,91 53,94  54,33 
 Столар   45,34 49,72  38,98 
 Тапетар декоратер   41,14 42,86 
 Ликовни техничар  373,93 363,97  377,59 


 

 Oпшти услoви зa упис:

*   зaвршeнa oсмoгoдишњa шкoлa;
*   дa учeник ниje стaриjи oд 17 гoдинa;
*  зa 4. стeпeн (oбрaзoвни прoфили  Тeхничaр зa oбликoвaњe нaмeштaja и eнтeриjeрa и  Тeхничaр  зa  пejзaжну  aрхитeктуру) пoлoжeн  приjeмни  испит (српски jeзик и мaтeмaтикa).

 
                                                                                 

У близини Школе налази се дом ученика "Петар Драпшин", Улица краља Петра 83, телефон: 011/2627333   

Администрација     Законом заштићено. Сва права задржава Ti Computers Solutions