О Школи у медијима

 

 

 

 

 

 

Шифре образовних профила


 

BGSG MH 4B15S Техничар за обликовање намештаја и ентеријера

BGSG MH 4B01S Техничар за пејзажну архитектуру


BGSG MH 3B16S Столар


BGSG MH 3B17S Тапетар - декоратер

 

 

  BGSG MH 4T11S Ликовни техничар


Број бодова

остварених при упису у претходне школске године

 

 

 

Назив образовног профила


2013/2014.

2014/2015.

2015/2016.

2016/2017.

2017/2018.

Макс.

Мин.

Макс.

Мин.

Макс.

Мин.

Макс.

Мин.

Макс.

Мин.

Техничар за пејзажну архитектуру

56,52

31,68

76,32

39,48

85,56

46,56

83,73

61,00

75,03

61,40

Техничар за обликовање намештаја и ентеријера


49,72

29,20

91,56 39,56

85,75

44,24

79,99

51,82

 74,09                            


55,91


Столар 

36,00

36,00

49,60 34,52

79,24

39,14

60,00

40,72

74,88

45,34

Тапетар декоратер 

43,32

33,32

40,24 38,60

58,91

37,39

77,65

34,85

67,91

41,14

Ликовни техничар


-

-

-

-

- - 463,49 382,40 410,30 373,93
Правни техничар  - 70,68 46,48   89,00 69,78  -

 

 


 

Oпшти услoви зa упис:

*   зaвршeнa oсмoгoдишњa шкoлa;
*   дa учeник ниje стaриjи oд 17 гoдинa;
*   зa 4. стeпeн (oбрaзoвни прoфили  Тeхничaр зa oбликoвaњe нaмeштaja и eнтeриjeрa, Тeхничaр зa  финaлну  обрaду  дрвeтa 
 и  Тeхничaр  зa  пejзaжну  aрхитeктуру ) пoлoжeн  приjeмни  испит (српски jeзик и мaтeмaтикa).

                                                                                    

У близини Школе налази се дом ученика "Петар Драпшин", Улица краља Петра 83, телефон: 011/2627333.  

Правни техничар


Техничка школа "Дрво арт" од школске 2014/15. године уписује нов образовни профил: правни техничар.


Правни техничар је четворогодишњи образовни профил на коме ученици стичу квалитетна знања из области права, чиме добијају одличну основу за наставак школовања у овој области.


Теоријска знања која ученици стичу у школи праћена посетама и обављањем практичне наставе у органима државне управе, пружају ученицима комплетну слику послова који се обављају и дају им могућност да стичу и увежбавају практична знања у овој области.


Успешним савладавањем општеобразовних предмета ученици стичу довољно широко опште образовање чиме им се отварају могућности даљег школовања на било ком факултету.


Ученик који заврши овај образовни профил има могућност запослења у државним органима, као и у установама и предузећима на административним, управним, биротехничким пословима и пословима матичара.

  

 

Администрација     Законом заштићено. Сва права задржава Ti Computers Solutions