Шифре образовних профила

 

BGSG MH 4B15S Техничар за обликовање намештаја и ентеријера

BGSG MH 4B01S Техничар за пејзажну архитектуру

BGSG MH 3B16S Столар

BGSG MH 3B17S Тапетар - декоратер

BGSG MH 4T11S Ликовни техничар

BGSG MH 4T02S Дрворезбар

 Број бодова остварених при упису у претходне школске године

  

 

 Назив образовног профила

2019/2020.  

минимум

2020/2021.   

минимум

2021/2022.  

минимум

         

2022/2023.  

   минимум                          

               
Техничар пејзажне архитектуре  57,66 62,13  66,13        63,30
               

Техничар за обликовање намештаја

и ентеријера    

 54,33 57,15    59,66        59,57
               
Столар   38,98 49,16  45,62        41,50   
               
Тапетар декоратер   - 41,46 -             -
               
Ликовни техничар  377,59 394,28  404,15         413,15
               
 Дрворезбар  -  -  -        391,14


               
               
               

 

 

 Oпшти услoви зa упис:

*   зaвршeнa oсмoгoдишњa шкoлa;
*   дa учeник ниje стaриjи oд 17 гoдинa;
*  зa 4. стeпeн (oбрaзoвни прoфили  Тeхничaр зa oбликoвaњe нaмeштaja и eнтeриjeрa и  Тeхничaр пejзaжне  aрхитeктуре) пoлoжeн  приjeмни  испит (српски jeзик и мaтeмaтикa).

 
                                                                                 

У близини Школе налази се дом ученика "Петар Драпшин", Улица краља Петра 83, телефон: 011/2627333   

Администрација     Законом заштићено. Сва права задржава Ti Computers Solutions