Шифре образовних профила

 

BGSG MH 4B15S Техничар за обликовање намештаја и ентеријера
BGSG MH 4B01S Техничар за пејзажну архитектуру
BGSG MH 3B16S Столар
BGSG MH 3B17S Тапетар - декоратер
BGSG MH 4T11S Ликовни техничар

 Број бодова остварених при упису у претходне школске године

  

 

 Назив образовног профила

2017/2018.  

минимум

2018/2019.   

минимум

2019/2020.  

минимум

 Техничар за пејзажну архитектуру  61,40 58,44 57,66
 Техничар за обликовање намештаја и ентеријера      55,91 53,94  54,33 
 Столар   45,34 49,72  38,98 
 Тапетар декоратер   41,14 42,86 
 Ликовни техничар  373,93 363,97  377,59 


 

 Oпшти услoви зa упис:

*   зaвршeнa oсмoгoдишњa шкoлa;
*   дa учeник ниje стaриjи oд 17 гoдинa;
*  зa 4. стeпeн (oбрaзoвни прoфили  Тeхничaр зa oбликoвaњe нaмeштaja и eнтeриjeрa и  Тeхничaр  зa  пejзaжну  aрхитeктуру) пoлoжeн  приjeмни  испит (српски jeзик и мaтeмaтикa).

 
                                                                                 

У близини Школе налази се дом ученика "Петар Драпшин", Улица краља Петра 83, телефон: 011/2627333   

Администрација     Законом заштићено. Сва права задржава Ti Computers Solutions